ریمیا(شعبده بازی)

ریمیاشعبده بازی

علم ریمیا: علم شعبده است و آن عبارت است از معرفت قوای جواهر ارضیّه و مزاج آنها در یکدیگر تا از آنها قوّتی حاصل شود که از آن قوّه فعل غریب صدور یابد.

علمی است که از آن در هر جا که بخواهند می‏توانند در یک لحظه بروند (مانند طی الارض)

علم شعبدان و آن دانستن قواه جواهر ارضیه است و مزح آن بیکدیگر از آن قوه حادث گردد که از آن قوت فعلی متقرن بغرابت صدور یابد و این علم را ریمیا نام نهادند.

علم ریمیا علوم شعبده بازی، تردستی، چشم بندی، نیرنجات بنام شعبده نامیده شده است و اگر علوم ریمیا و سیمیا در هم امتزاج یابدن دارای خواص صد چندان شود در باب شعبده کتاب های زیادی ترجمه شده است ولی باز اسرار مخفیه این علوم هرگز بیان نگردیده است. اگر بخواهید اصل علم ریمیا و نیرنجات را در باب علوم غریبه بیاموزید باید بدانید که کتاب بس قطور و بسیار مطالب ناگفته برای گفتن دارد. و هزاران هزار ترفند و چشم بند و نیرنج در او می شود یافت تا خواننده سر از کار شعبده باز آشنا به ریمیا درآورد.

ریمیا,شعبده بازی,علوم غریبه,شاپ لرن

 

shoplearn
آبان ۲۱, ۱۳۹۷