سیمیا

سیمیا

سیمیا,علوم غریبه,شاپ لرن

علم سیمیا: علمی است که انسان بوسیله یادگیری آن قدرت برای انجام کارهای خارق العاده پیدا می‏کند.(۴) علمی است که انسان بوسیله یادگیری آن ، قدرتی عجیب برای انجام کارهای خارق العاده پیدا میکند. همچنین این علم از آمیختن قوایِ ارادی با قوای مادی خاص برای دست یابی به تصرّفات خاصّی در امور طبیعی ، مانند تصرّف و خیال که آن را جادوی چشم می گویند، بحث می کند. این علم و فن ، از بارزترین مصداق های جادوگری است .نمونهٔ بارز سیمیاگران در طول تاریخ جادوگران اجیر‌شده توسط فرعون بودند که در مقابل موسی (ع) قرار گرفتند .از این علم برای دست‌یابی و تحصیل قدرت در تصرفات عجیب و غریب در امور طبیعی استفاده می‌شود. برای مثال تصرف در خیال مردم و تغییر آن از این دسته است. در این علم هفده کلمه و هر کلمه هفده حرف وجود  دارد که از جمله موارد سری این علم میباشد .

به این هفده حرف یونانیان  قلقطیرات میگویند. به معنای یاران و مدد کاران معنای حروف قلقطیرات یونانی است که کلیدی بر باب علم سیمیاست که حکمای قدیم این علم چنین عمل میکردند که منازل قمر ۲۸ است و حروف تهجی هم۲۸ تا و حکما از جهت هر حرفی قلقطیری وضع میکردند .

shoplearn
آبان 21, 1397