لیمیا

لیمیا

لیمیا,علوم غریبه,شاپ لرن

علم لیمیا: (علم تسخیرات): علمی است که بوسیله آن روح در بدن دیگری انتقال دهند. کیفیّت تمزیج قوای فاعله عالیه با مفعوله سافله تا فعل غریب از آن حادث گردد. علم تسخیرات است. در این شاخه چگونگی تأثیرهای ارادی در صورت اتصالش با موجودات ماورائی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. لیمیا منجر به کسب قدرت تسخیر جن و روح می‌شود. منظور از تسخیر آن است که موجودات در اختیار و به فرمان انسان باشند. علم شعبده یا شعبده بازی است . یکی دیکر از اعجاب این علم این است به وسیله این علم میتوانند در یک لحظه به هر کجا که بخواهند بروند . (مانند طی الارض) عبارت است از معرفت قوای جواهر ارضیّه و مزاج آنها در یکدیگر تا از آنها قوّتی حاصل شود که از آن قوّه فعل غریب صدور یابد . سیر الی الله و سیر فی الله – سیر الی الله نهایت دارد، اما سیر فی الله نهایت ندارد، سیر الی الله عبارت از آن است که سالک چندان سیر کند که از هستی خود نیست شود و به هستی خدا هست شود و

علم تسخیرات علوم بس شریف باشد و تسخیرات هفت سیاره، تسخیرات شمس و قمر و مریخ و عطارد مشتری و زهره و زحل دارای ابعاد گوناگون و قدرت‎های مافوق طبیعت و خواص گوناگون برای تسخیر کننده اش خواهد داشت و غنیمتی برای این جهان می‎باشد، چون هر کدام از هفت سیاره دارای میلیون ها میلیون موکل و عون و طیش برای کمک رسانی به ارواح مطلق به سیاره خود می باشند و هر سیاره در فلک خود قرار دارد و دارای موکل و عون و طیش های مخصوص به خود می باشد که در حیطه تسخیرات، تسخیرکننده قرار می گیرند و به انجام امور دنیوی او کمک و یاری می رسانند و عامل ترقی تسخیر کننده می باشد. هر یک از سیارات هفتگانه که دارای خواص و قدرت، در اقلیم از این منظومه قرار دارد، دارای گروه های مختلف از موکل ملکی و موکل علوی  و موکل سفلی … و انواع جنیان و دیوان که تسخیرات، پادشاه آنها نیز مربوط به علم هیمیا می باشد، بررسی دوستی و دشمنی سیارات با هم (اجتماع،  تسدیس، تثلیث، تربیع، مقابله) (ارباب شب، ارباب روز) دانستن بخورات هر سیاره و هر عمل و باید با چه نوع مدادی و چه نوع هیزمی و دانستن هر ساعت مطلق به کدام ستاره و برای چه کاری و چه عملی مفید می‎باشد و نظرهای آنها نسبت به هم و بر روی مردم، علم رمل اسطرلاب نیز شاخی از علم هیمیا می‎باشد و علوم نحوم و علوم طب نیز از شاخه های علوم هیمیا می‎باشند.

 

 

 

 

shoplearn
آبان ۲۱, ۱۳۹۷