مهره مار

مهره مار,علوم غریبه,شاپ لرن

مهره مار

مهره مار قطعه ای استخوانی است که مارها در محل جفت گیری رها می کنند؛ همان قطعه استخوانی که از آن به عنوان مهره مار یا محبت تعبیر می شود.
مهره مار دارای دو بار مثبت و منفی می باشد که بار مثبت آن در مار های نر و بار منفی ان در مار های ماده وجود دارد و نیروی جاذبه بین بار های مثبت و منفی دو مار نر و ماده باعث ادامه ی نسل می شود.
این مهره ها هم اندازه ی ۲ لپه می باشند. بعد از عملیات جفت گیری این مهره ها از سر مار جدا می شوند و بر روی زمین می افتند و افرادی که بتوانند این مهره ها را پیدا کنند و ۴۰ روز همراه خود نگه دارند باعث می شود که نیروی جاذبه و مغناطیس بدن آن ها با مغناطیس مهره مار هماهنگ شده و تقویت شود که به علت وجود مهره ی مار ویژگی های برتر و قوی تری از لحاظ جذب نسبت به افرادی خواهند داشت که فاقد مهره ی مار هستند.

در کتاب خزائن نراقی به تصحیح حضرت علامه آیت‌الله العظمی حسن حسن‌زاده آملی درباره مهره مار چنین آمده است که:
طریق شناختن مهره مار آن است که چون بر جامه صوف سیاه بمالند سفید شود و چون به مبالغه بمالند آن سیاه شود و سفیدی بماند و آن بر دو نوع است معدنی و حیوانی و حیوانی آن به رنگ مار بود خاکستری و می‌شود که سیاه رنگ باشد و طریق شناختن آن همان است که مذکور شد.
اما معدنی آن زبرجدی و سیاه رنگ و خاکستری رنگ می‌شود به شکل نگینی بزرگ مربع بود.
امتحان آن آن است که چون در میان آب لیمو اندازد در صحن چینی و بعضی آب سرکه نیز گفته‌اند به حرکت آید و روان گردد و هر دو نوع در خاصیت شریکند.

shoplearn
آبان ۲۱, ۱۳۹۷