دانلود کتاب نقد جاودان نظری به زندگانی علامه میرجهانی و کتاب گنج رایگان

قیمت : ۱۰ هزار تومان

دسته: , , , , , , , , , برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
reza amir
هنوز امتیازی دریافت نکرده است.
قیمت : ۱۰ هزار تومان

دانلود کتاب نقد جاودان نظری به زندگانی علامه میرجهانی و کتاب گنج رایگان

مشخصات کتاب:

نام کتاب:نقد جاودان

نوع فایل:پی دی اف                                   

حجم فایل:۶۸ مگا بایت

تعداد صفحه:۶۸۲صفحه

نوع نگارش:چاپی و با کیفیت

قیمت کتاب: ۴ هزار تومان

عناوینی از بخش ھای کتاب :
زندگی علامه میرجھانی
نظری به دوران زندگی علامه میرجھانی
حکایتی در محضر استاد
دانلود رایگان کتاب نقد جاودان
انواع ختومات
قواعد
ختم آیه نور
ختم منسوب به حضرت زھرا (س)
ختم در تصفیه قلب
ختم بسم الله برای شفای مریض
ختم دیگر از شیخ حسنعلی اصفھانی در تھذیب نفس
ختم منقول از آقای نجفی اصفھانی
ختم بحرالعلوم نجفی
ختم سوره قیامت و ذکر امام سجّ اد در مکاشفه بحرالعلوم
ذکر امام سجّ اد در مکاشفه بحرالعلوم
ختم و شرح دعای طمطام
م مالک الملک
ختم آیه قل اللھ
ختم برای زیاد شدن قوت حافظه و زیادی فھم
طالع و شناخت بروج ھر طالع و دانستن طالع اشخاص و تقابل کواکب
در بیان بروج و کواکب و ستارگان و محاسبات آن و…
شناخت طالع وقت و بروج
شناختن طالع وقت
شناختن طالع ب
قاعده در دانستن برج ماه و چندین طریقه آن…
طلوع و غروب ماه
دانستن طالع شخص و دانستن طالع محل اقامت شخص
در شناختن ساعات خوب و بد و بیان محدوده شب
تقابل کواکب با ھم
فایل رایگان کتاب نقد جاودان
در تعیین زمان استجابت دعا
ص این قاعده
ک و ملخ
در تعیین اول ماه، روز عرفه، عید قربان و یوم الش ّ
روا شدن حاجت مضط
در تعیین توافق و تنافر بین دو نفر
نکته ای از جفر
در اسم اعظم و بیان محمود دھدار
دایره ابجدی دور کبیر
دایره ابجدی دور صغیر
اطلاع از چگونگی برآورده شدن حاجات در اطلاع از ضمیر سوال کننده
در بیان منازل قمر و کواکب
نسبت بروج و اعضاء بدن
محل مناسب نشستن در مجلس بزرگان
احکام بیوت و طوالع
معرفت فصول و وزیدن بادھا (بقول حکیم سادن ھندی)
در کیفیت استخاره از قرآن مجید
موعظه
ّ عات
استخراج کسور مرب
در دفع شرّ

بعضی از قواعد مثلث و احکام آن و خاصیت ھای دیگر…
در بیان زیاد شدن حافظه
از افادات مرحوم حاج شیخ حسنعلی اصفھانی ره
در باب صاحب فرزند شدن
حکایت سنگ یا علی، پند و اندرز
سرمه اسرار
برای رفع تاریکی چشم
برای تقویت دماغ
سرمه برای چشم
در معرفت طالع
از خو ّ اص حروف بسم الله
در علم رمل از خواجه نصیرالدین طوسی
نکته ای دیگر از رمل (بیرون آوردن دفینه و گنج)
دعای قاموس القدره و فوائد آن
حروف قلقطیر و شرح آن
دعای حرز یمانی (سیفی) و برخی خواص آن
طریق گرفتن مدخل (شیخ بھائی)
ّ کات خاص آن
اسامی دیگر حرز یمانی و برخی ن
خو ّ اصحرز یمانی
خواص اخرویه حرز یمانی
دانلود فایل کتاب نقد جاودان معروف به گنج رایگان
خواص دنیوی حرز یمانی
برخی از آثار حرز یمانی و شرایط خواندن آن
خاتم و روش دیگر در استفاده از خاتم
محل اشارات حرز (اشارات ظاھری و اشارات خفی)
ادعیه وسط اشارات خفی
اشارات اربعه قتل و بیان نکته ای مھم در این باب
اعتصام سیفی
اعتصام مناجات سیفی
اعتصام سید علی ھمدانی
دعای سیفی مبارک
اختتام سیفی
اختتام دیگر
اشتراک حروف
قاعده اتصالات در جفر
اتصال کلی جامع
اتصال عنصری
اتصال مرتبه ای
در نحوه سوال
نحوه بدست آوردن چھار حرف و اتصال کلی حروف
قاعده کلیه سرح بروجی
اتصال عنصری طبعی و احکام آن و صور اتصال حروف
صور موافق و ممائل و طالب و مطلوب
صور مخالف و ضد نقیض
اتصال مرتبه ای و احکام آن و صور بدون طرح
توضیح مقال در شرح این اتصال و اتصال مرتبه ای
قاعده مستحصله گرفتن (قسمت بدون تلافی و قسمت با تلافی)
نکاتی در باب علم طب ّ
جدول آنچه ھنگام دیدن ماه باید به آن نگریست
رخ مه لقا
سخنان حضرت علی علیه السلام در قلم و کتاب و فلسفه و علم کیمیا و علم ریاضی
جذر اعداد اصمّ

در باب ھندسه
انواع خطابھای قرآنی
حضور ائمه بر بالین محتضر
حقیقت موضوع و احکام ماھھای عربی
گرفتن روغن انتیمون و روغن سرب
طریقه گرفتن روغن نمک برای حل طلا
تدبیر سرنج برای قروح خبیثه و سرطان
کلام حضرت امام صادق علیه السلام در معرفت صاحبان عقول
گنجینه علم و دانش
کرامتی از مضجع مطھر حضرت رقیه سلام الله علیھا
کرامت دیگری از آن قبر مطھر
دفع طلسمات دفاین
تحقیق عرفانی در مفھوم و معنای ذکر بسم الله الرحمن الرحیم
عدد بعضی از آیات و سور برای حوائج
دانلود کتاب نقد جاودان معروف به گنج رایگان
ک و اعوان از لوح مربع
ّ
طریق استخراج مل
قواعد شروع بعمل الواح
ل
ّ
استخراج نام موک
علم سرّ و تعالی و کمال
خواص رئوس اربعه و عزیمت آن
عزیمت رئوس اربعه
نکته ای در اجابت سریعتر دعا و طلب
عمل محبت
حروف خط میخی آریایی
خط و حروف عبری
اعراب خطوط عبری
برخی اصطلاحات اسرائیلیان
نکته ھایی از جفر خافیه
عناصر طبیعت (عنصر آتش، عنصر باد، عنصر آب، عنصر خاک)
برای تخریب و تفریق
دفع نحوست از عامل
ّ ت و عزیمت آن
عمل محب
دعای قرثیا
در اصول دین
پیدایش فرقه متصوفه ذھبیه
ادویه برخی امراض
ّ ان
دوای صرع و ام الصبی
دفع و ریختن سنگ مثانه
امراض گوش و کری قدیمی
کتاب نقد جاودان یا گنج رایگان
بند آوردن حیض نا منظم
منضج دیگر
مطبوخ ضد کرم امعاء
منضج سودا
درد سینه و امراض سینه
یه و درد سینه و صرفه
ذات الجنب و ذات الرّ
اقسام بواسیر بطور کلی و نکته ھای سودمند
جعبه حبس الصوت
ابطال سحر و جادو و طلسم
نامه ای از مرحوم نخودکی
تاثیر نفس و دم
نوشتن لوح مربع

خواص شانزده خانه مربع
جداول خو ّ اصمربعات شانزده گانه
تاثیر عدد برخی از آیات قرآنی
ت و مال و جاه و مقام
ّ
جھت علو مراتب از دیاد عز
جھت محبوب شدن در دلھای مردم
جھت محبت و اصلاح میان دو نفر
جھت قبول افتادن سخن و ظفر یافتن بر دشمن ظالم
جھت طلب مھمات از سلاطین و حکومت و منصب و امثال آنھا
جھت رسیدن به مرتبه عالی نزد ملوک و عوام الناس و حاکمان
جھت ازدیاد عزت، رفعت، آبرو و زیاد شدن جاه و جلال و مال و امثال آن
ام و سلاطین
ّ
جھت طلب شغل و عمل از حک
ام و سلاطین و روا شدن حاجات مختلف
ّ
جھت رفتن نزد حک
ام و سلاطین نزد ظالمان
ّ
جھت رفتن نزد حک
جھت حصول مطلب و قبول افتادن سخن و مطیع و منقاد ساختن خلق
جھت دفع شر ظالمان و ستمکاران
جھت ایمن بودن از خوف پادشاه و محفوظ بودن از شر آنھا
جھت تسخیر عوام الناس
جھت تسخیر خلایق و کثرت ھجوم عوام الناس و بسیاری معامله و منافع
جھت عزت و تقرب نزد حکام، سلاطین، اکابر، بزرگان و معروف گردیدن نزد جمیع خلایق
جھت توسعه و وسعت رزق و روزی و اداء دین و قرض و برطرف شدن فقر و درویشی
جھت خلاصی از زندان
دانلود رایگان کتاب نقد جاودان معروف به گنج رایگان
ّ ت شدید در کسی
ّ ت و افزودن محب
جھت ازدیاد محب
جھت اطلاع از احوال و دانستن مطلب خود در خواب
جھت تحبیب
جھت عزت نزد پادشاھان
جھت احضاریات، احضار جن، احضار موکل، احضار انس، احضار پری
در تسخیر خلایق و حصول علوم غریبه
در شرف شمس – شرف الشمس
برای دوستی و آشتی بین زن و شوھر
جھت ترقی و علو مراتب در کار و زندگی
جھت ایمنی در مقابل ظلم و ستم و انسانھای ظالم
جھت دیدن کسی
جھت آوردن شخص غائب و یا شخص فراری
اگر عمل بجھت اتصال باشد
تسخیر حروف
قاعده تسخیر حروف و جداول آن
عزیمت حروف، عزیمت الف، عزیمت ب، عزیمت جیم و عزیمت سایر حروف… و انواع دیگر عزیمت حروف
تسخیر و دعوت کواکب
عزائم ھفت کوکب
شرایط نوشتن تعویذات
شناخت ساعات و طالع
جداول ساعات روزھای ھفته
جدول ساعات شب ھای ھفته
عزائم ھفت کوکب
شرایط نوشتن تعویذات مختلف
شناخت ساعات و طالع
جدول ساعات روزھا و شب ھای ھفته
بیان رفتار و نوشتن لوح مثلث
بیان اعمال پیش از نوشتن مربع مثلث
قاعده بیرون آوردن نامھا از مثلث
مثلث
دفع شرّ
مثلث
قول مشایخ یونانی در دفع شر

قاعده صحیح مجرب در تفریق
دفع مرض مصروع
روان شدن نفس و طریقه ھای دیگر آن
رھائی از ھلاکت و دفع دشمن
مه به پیشگاه اھل البیت علیه السلام
التجاء علا
ترجیع بند در التجاء
احادیث و روایات اسلامی
و بسیاری مطالب دیگر .

دانلود رایگان کتاب نقد جاودان دانلود رایگان کتاب نقد جاودان دانلود رایگان کتاب نقد جاودان دانلود رایگان کتاب نقد جاودان

دانلود رایگان کتاب نقد جاودان نظری به زندگانی علامه میرجهانی و کتاب گنج رایگان

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود کتاب نقد جاودان نظری به زندگانی علامه میرجهانی و کتاب گنج رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    آیا خرید این محصول را به دوستانتان پیشنهاد می کنید؟

  • پیشنهاد می‌کنم
  • خیر ، پیشنهاد نمی‌کنم
  • نظری ندارم
  • نقاط قوت
  • نقاط ضعف